U bent hier

Over het kantoor

Tonk Advocatuur & Mediation is een gespecialiseerd echtscheidingskantoor waarbij het beste resultaat voor u voorop staat. Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk is gespecialiseerd in echtscheidingszaken en overige personen- en familierechtszaken.

Uw echtscheidingsadvocaat: Marjolein Tonk

Als advocaat en MfN-registermediator is Marjolein in staat om echtscheidingszaken voortvarend en in overeenstemming af te ronden. Na haar studie rechten heeft zij eerst bij diverse advocatenkantoren gewerkt voordat ze haar eigen familierechtkantoor nabij Utrecht is gestart.

Speciale aandacht voor de kinderen

Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk besteedt in haar aanpak speciale aandacht aan de kinderen. Door haar pedagogische achtergrond weet zij de belangen van het kind bij een scheiding goed in te schatten.

Uniek snel-scheiden traject

Tonk Advocatuur & Mediation is voorstander van goed en snel scheiden. Deze vorm is veel goedkoper en bovendien draagt het positief bij aan de consequenties van scheiden. Er samen uitkomen biedt vele voordelen. Lees meer over het unieke snel-scheiden traject.

Persoonlijke aanpak

Als u gaat scheiden, wilt u goed begeleid worden. Niet na 3 dagen worden teruggebeld, maar direct cohttp://www.echtscheiding-advocaat-tonk.nl/samen-scheiden-uniek-traject-2ntact. U wilt helderheid en het gevoel hebben dat er alles aan wordt gedaan om het beste voor u te regelen. Dit is de persoonlijke aanpak.

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Klachtenopvang

Klachtenopvang

 “Tonk advocatuur & mediation hecht grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoek ik u uw bezwaren eerst voor te leggen aan mij. Het kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de kantoorklachtenregeling. U kunt de kantoorklachtenregeling hieronder vinden.

Ik zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen zes weken kunt u mijn schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien. Mocht ik onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zal ik u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van mij kunt verwachten.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.

Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden

Klachten dienen schriftelijk aan het kantoor kenbaar gemaakt te worden. Formeel gezien, is een klacht iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.  Eventuele klachten worden inhoudelijk met de advocaat besproken. 

Allereerst wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de advocaat, vervolgens of in eerste instantie kan tevens contact opgenomen worden met de klachtfunctionaris  mr. A.W. Boer.

Adres: Postbus 69 (3700 AB) Zeist
T: 0343 – 491 909 of 06 – 49 39 49 03
F: 0343 - 840001
E: boer@advocaatboer.nl
W: www.advocaatboer.nl

Bij een eventuele volgende stap, indien de klacht hiervoor in aanmerking komt, kan de geschillencommissie ingeschakeld worden.

Onderzoek door klachtenfunctionaris

De daarvoor verantwoordelijke (klachtenfunctionaris) onderzoekt de klacht en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die relevant wordt geacht. De initiële klachtbehandeling is gericht op het zoeken naar een oplossing voor de klacht die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Indien gewenst kan worden besloten de identiteit van de klagers (in eerste instantie) vertrouwelijk te houden.

De klachtenfunctionaris documenteert het onderzoek zodanig dat het dossier de te nemen beslissing kan dragen. Hij stelt de betrokken advocaat en de cliënt in de gelegenheid om een toelichting te geven. Op basis van de documenten en de toelichting trekt de verantwoordelijke een conclusie met betrekking tot de gegrondheid van de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stelt hij de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld met aanbevelingen. Bij afwijking van die termijn wordt daarvan met redenen omkleed mededeling gedaan aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid. 
De Geschillencommissie Advocatuur is alleen bevoegd uitspraak te doen wanneer de cliënt en de advocaat schriftelijk hebben afgesproken om de commissie om een oordeel te vragen bij een geschil. De commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie. De commissie is ook bevoegd te oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De advocaat kan zelf de commissie verzoeken om uitspraak te doen over onbetaalde declaraties. 

Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn