U bent hier

Mediation familiezaken (uniek traject)

Mediationtraject voor familiezaken waarbij een gespecialiseerd familierechtadvocaat én MfN-registermediator u bij staat tegen een vast tarief.

Wilt u samen scheiden én maatwerk?

Nergens worden voor u uw echtscheidingspapieren opgemaakt door een gespecialiseerd familierechtadvocaat én MfN-registermediator tegen een vast tarief. Daarmee onderscheid het mediationtraject zich van andere vormen van scheiden.

Naast het snel-scheiden traject bied ik tevens het mediationtraject aan omdat ik in de praktijk heb gemerkt dat een deel van mijn cliënten behoefte heeft om in gezamenlijkheid te scheiden maar hiervoor wel de tijd wensen te nemen. Een reden hiervoor kan zijn dat er nog zaken dienen te worden uitgezocht of dat u verschillend denkt over bijvoorbeeld de afspraken m.b.t. de kinderen maar hier wel gezamenlijk uit wenst te komen met behulp van mediationgesprekken. U bepaalt in het mediationtraject zelf het tempo waarin de procedure wordt afgewikkeld.

U stelt m.b.v. onderstaande modules uw scheidingstraject samen en doorloopt de stappen met volledige begeleiding door gespecialiseerd familierechtadvocaat en tevens MfN-registermediator.

De juridische stukken worden op uw situatie afgestemd en door de advocaat opgesteld. U hoeft dit niet zelf te doen.

Ook mediation m.b.t. bijvoorbeeld het opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan, omgangsregeling, alimentatie e.d. behoort tot de mogelijkheden van het mediationtraject tegen een vast tarief.

-          Meest compleet mediationtraject voor familiezaken tegen een vast tarief

-          Voor scheiding, afspraken of wijzigingen, omgang, alimentatie e.d.

-          Maatwerk: u kiest de modules die u afstemt op uw persoonlijke situatie

-          De advocaat stelt alle juridische stukken op

-          Vraag hier het mediationtraject aan

 

Wat maakt het mediationtraject uniek?
  • U wordt van A tot Z begeleid door een gespecialiseerd familierechtadvocaat die tevens MfN-registermediator is. U hebt te maken met één persoon en niet met verschillende personen die al dan niet advocaat zijn. Let op: alléén een advocaat is bevoegd tot het behandelen van alle facetten van het echtscheidingsproces!
  •  Naar behoefte kunnen er één of meer mediationgesprekken plaatsvinden die begeleid worden door een MfN-registermediator. Let op: de titel MfN-registermediator is beschermd en mag alleen worden gevoerd door mediators die aan de eisen van de MfN voldoen.
  • U hoeft zelf niet het convenant en/of ouderschapsplan op te stellen. Dit wordt ook niet gedaan door iemand die géén advocaat is maar door een gespecialiseerd familierechtadvocaat die tevens MfN-registermediator is;
  • Het traject wordt uit modules samengesteld. Hiermee kunt u zelf uw traject naar behoefte samenstellen;
  • De kosten zijn vooraf duidelijk doordat per module een vast tarief wordt gehanteerd;
  • Ook is het mogelijk, indien u voor subsidie in aanmerking komt, het mediationtraject op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand te laten uitvoeren;

Aanvraag mediationtraject. Klik hier

Modules en tarieven van het mediationtraject:

Om voor u inzichtelijk te maken wat de kosten zijn maar ook wat u hiervoor kunt verwachten hieronder een overzicht van de verschillende stappen die allen door een gespecialiseerd familierechtadvocaat tevens MfN-registermediator worden uitgevoerd.

Let op: hoewel het mogelijk is al een echtscheiding (zonder kinderen) te realiseren door alleen een verzoek tot echtscheiding in te dienen, is het zeer aan te raden een convenant op te stellen zodat er tevens afspraken komen vast te liggen over onderdelen als alimentatie, echtelijke woning, boedelverdeling, pensioen, e.d.

Modules

 basis 

 optioneel

 

 Tarief

Tarief

- Intakegesprek (max. 1 uur) *   € 100,- 
- Mediationgesprek (max. 1 uur en 
  gespreksverslag)
 € 295,-
- Opstellen convenant**    € 300,- 
- Opstellen ouderschapsplan** € 300,-
- Naar keuze incl. zorgregeling € -
- Review opgesteld processtuk € 100,-
- Opstellen behoefte en draagkrachtberekening € 250,-
- Naar behoefte extra bespreking n.a.v. de 
  stukken (max. 1 uur)
 € 100,-
- Opstellen verzoekschrift 

  Indiening verzoekschrift

  Opstellen (tweemaal) akte van berusting

  Inschrijving beschikking van rechtbank bij 
  gemeente
€ 400,- 
  totaal (inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw)€ 500,-/€ 250,- p.p. 

Met uitzondering van de kosten die door de rechtbank in rekening worden gebracht (griffierecht € 297,-), zijn er geen bijkomende kosten m.u.v. aanvullende werkzaamheden die buiten de modules vallen hiervoor wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan gelden bovenstaande bedragen niet voor u maar, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, een eenmalige eigen bijdrage vanaf € 54,- p.p. en een gematigd griffierecht van € 40,50 p.p. (Indien u een WWB-uitkering ontvangt, komt u voor voornoemde bedragen wellicht nog in aanmerking voor bijzondere bijstand)

*Om reden dat ik het van belang acht u te informeren over de echtscheidingsprocedure en gevolgen van uw keuze, stel ik de eenmalige bespreking verplicht. Er is dus geen sprake van alleen een bezoek omdat aan de identificatieplicht dient te worden voldaan. Bij verlenging van het gesprek wordt tevens het gereduceerde uurtarief van € 100,- gehanteerd.

** U hoeft niet zelf het convenant en evt. ouderschapsplan op te stellen. Dit wordt gedaan door de advocaat. Tevens is er sprake van maatwerk en worden het convenant en evt. ouderschapsplan op uw persoonlijke situatie en wensen afgestemd. Er is dus géén sprake van standaard, veelal beknopte modellen waarin het juridisch hoogstnoodzakelijke is opgenomen, die door u zelf dienen te worden ingevuld. Het convenant en evt. ouderschapsplan worden in concept aan u toegezonden voor een eenmalige aanpassingsronde waarna de definitieve stukken worden opgemaakt. Indien er sprake is van meerdere aanpassingsrondes, dan zullen deze extra in rekening worden gebracht (€ 75,- per aanpassingsronde).

Aanvraag mediationtraject. Klik hier

1. Hoe gaat het mediationtraject in zijn werk?

Per e-mail ontvangt u een uitgebreide vragenlijst met alle van belang zijnde vragen voor uw echtscheiding om zo uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst samen invult en retourneert.

2. Intakegesprek

Bij het intakegesprek heeft u samen een gesprek op het kantoor met de advocaat tevens MfN-registermediator, Marjolein Tonk. Er is ruimte voor kennismaking, toelichting van uw zaak en wordt er gekeken naar hoe het mediationtraject verder zal verlopen. 

3. Eén of meerdere mediationgesprekken

Naar aanleiding van het eerste gesprek is komen vast te staan of er behoefte is aan één of meerdere mediationgesprekken. Hiervoor is tijdens de eerste bespreking een agenda vastgesteld. Afhankelijk van de inhoud komt doorgaans één onderwerp per gesprek aan bod. Het betreffen gesprekken van één uur met een mogelijke uitloop van een half uur. Over het algemeen kan gesteld worden dat een langere uitloop van een mediationgesprek qua belasting niet aan te raden is. Gemiddeld zullen er, afhankelijk van het aantal onderwerpen, één tot vijf gesprekken noodzakelijk zijn. Tijdens het gesprek wordt er o.a. aandacht besteed aan de communicatie en naar een oplossing gewerkt waar u zich beiden in kunt vinden. Van de gesprekken wordt telkens een mediationverslag gemaakt dat door u beiden getoetst wordt zodat de eventueel gemaakte afspraken duidelijk zijn.

4. Opstellen echtscheidingsstukken

Daarna stelt Marjolein Tonk het echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan voor u op. U ontvangt eerst een conceptconvenant waar u op kunt reageren. Daarna wordt het convenant definitef gamaakt.

Marjolein Tonk neemt het opstellen van het convenant voor haar rekening. U hoeft dit niet zelf te doen. Hierdoor wordt er voorkomen dat, indien men zelf modellen dient in te vullen, er onduidelijkheden ontstaan. Het komt nogal eens voor dat later rechtszaken gevoerd moeten worden omdat men zelf modellen heeft ingevuld of door niet-advocaten zijn opgemaakt, die niet door een advocaat zijn gecontroleerd of met een advocaat zijn besproken. Daarnaast is er sprake van maatwerk. De inhoud van de stukken zijn op uw specifieke situatie afgestemd.

Het is mogelijk om bij een ouderschapsplan een zorgregeling toe te voegen waarin de afspraken betreffende de dagelijkse zorg e.d. heel expliciet kunnen worden opgenomen. De afspraken met betrekking tot de kinderen kunnen zo goed en duidelijk geregeld en vastgelegd worden.

5. Opstellen behoefte- en draagkrachtberekening

Indien u overeenkomt dat er een financiële bijdrage in de vorm van kinder- en/of partneralimentatie dient te worden opgenomen in het convenant en/of ouderschapsplan, kunt u zelf een bedrag afspreken. U kunt er ook voor kiezen om een behoefte- en draagkrachtberekening te laten maken door Marjolein Tonk of elders. U laat daarmee berekenen welke bedragen in uw situatie gelden. U kunt daar uiteraard in onderlinge overeenstemming nog van afwijken maar u weet dan wel waar u aan toe bent en het is duidelijk wat u volgens de wettelijke maatstaven dient te ontvangen of bij te dragen.

6. Opstellen verzoekschrift

Op het moment dat u tot definitieve afspraken bent gekomen, kunnen deze in een (aanvullend) convenant danwel ouderschapsplan worden opgenomen of uitsluitend in een verzoekschrift. Vervolgens kan tot indiening van het verzoekschrift incl. eventuele aanvullende stukken worden overgegaan. Marjolein Tonk stelt namens u het verzoekschrift op.

Hieronder nog specifiek de stappen die gemaakt dienen te worden bij het afwikkelen van een echtscheidingsprocedure.

7. Opstellen echtscheidingsverzoekschrift

Op het moment dat het convenant en eventueel ouderschapsplan door u beiden zijn ondertekend kan worden overgegaan tot indiening van het verzoekschrift incl. convenant en eventueel ouderschapsplan. Marjolein Tonk stelt namens u het verzoekschrift op.

8. Indienen bij de rechtbank door advocaat

Marjolein Tonk dient het verzoekschrift, echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan in bij de rechtbank. De rechtbank neemt het verzoekschrift in behandeling en zal een beschikking afgeven. U hoeft zelf niet voor een rechter te verschijnen. E.e.a. zal doorgaans schriftelijk worden afgehandeld. Wij houden u op de hoogte van de datum waarop de rechtbank de beschikking heeft gepland.

9. Akte van berusting

Zodra het kantoor de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, stuurt Marjolein Tonk deze aan u door met een akte van berusting voor u beiden die u kunt ondertekenen. Daarmee geeft u aan dat u het eens bent met de beschikking van de rechtbank en dat u niet in hoger beroep wenst te gaan.

10. Inschrijving gemeente

Zodra het kantoor de akte van berusting ondertekend retour van u heeft ontvangen, gaat Marjolein Tonk over tot inschrijving van de beschikking bij de gemeente. Zij kan naar aanleiding van de door u ondertekende akte van berusting, direct overgaan tot inschrijving
van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand en de beroepstermijn van drie maanden hoeft niet te worden afgewacht. Zodra het kantoor de inschrijving van de gemeente hebben ontvangen, zendt Maarjolein Tonk deze aan u waarmee de
procedure tot een einde is gekomen en de echtscheiding definitief is.

Tot slot

U ziet dat met het mediationtraject uw echtscheiding in overzichtelijke stappen wordt afgewikkeld op uw eigen tempo en met de mogelijkheid van één of meerdere mediationgesprekken. U wordt gedurende het gehele mediationtraject op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit vind ik belangrijk aangezien ik vaak van mijn cliënten in eerste instantie te horen krijg dat er zoveel bij komt kijken en zij door de bomen het bos niet meer kunnen zien. In het mediationtraject ben ik er op gespitst de echtscheidingsprocedure voor u inzichtelijk te maken en op een voortvarende wijze te laten verlopen.

Aanvraag mediationtraject. Klik hier

" Mediation door Marjolein Tonk bij onze echtscheiding heeft in onze situatie gewerkt. Je maakt de afspraken zelf, in je eigen tempo, maar wel met de begeleiding binnen de mogelijkheden van wettelijke kaders. Scheiden was nieuw voor mij en je hebt geen idee waar je in terecht komt en dan is het fijn als iemand je vertelt wat er geregeld moet worden en waar je aan moet denken. Zeker in het belang van onze kinderen. "

 

C.F te De Bilt

 

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn