U bent hier

Verklarende woordenlijst familierecht

Akte van berusting

Een akte opgesteld door de advocaat en kan worden ondertekend door een procespartij waarbij een procespartij mededeelt dat hij/zij zich neerlegt bij een uitspraak van de rechtbank, bijvoorbeeld het door de rechtbank uitspreken van de echtscheiding. Daarnaast wordt met de akte van berusting verzocht om de echtscheiding te doen inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.
Het doel van de akte is tevens het versneld kunnen inschrijven zodat de beroepstermijn van drie (3) maanden niet hoeft te worden afgewacht.

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage, geleverd door de alimentatieplichtige, in het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde. Ook wel onderhoudsplicht genoemd. De hoogte van deze financiële bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een behoefte- en draagkrachtberekening (alimentatieberekening).

Beschikking

Schriftelijke uitspraak van de rechter.

Contactregeling

Afspraken over het contact tussen het kind en de ouder(s) waar het kind niet zijn of haar hoofdverblijf heeft.  
De afspraken kunnen gaan over bezoek, maar ook over telefonisch contact, contact per brief of per e-mail e.d. Vaak wordt een zorgregeling/omgangsregeling opgenomen in een ouderschapsplan.

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk dat duurzaam ontwricht is door uitspraak van de rechter en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Een verzoek tot echtscheiding kan middels een verzoekschriftprocedure door één echtgenoot (een eenzijdig verzoek) of door beide echtgenoten (op gemeenschappelijk verzoek).

Echtscheidingsconvenant

Overeenkomst gesloten tussen de echtelieden die wensen te scheiden betreffende afspraken als boedelverdeling, echtelijke woning, partneralimentatie, pensioen e.d.

Erkenning vaderschap

Wanneer een man niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de vrouw uit wie het kind is geboren (de moeder), kan hij het kind erkennen om de juridisch vader te worden.

De gevolgen van erkenning van het juridisch vaderschap zijn:

-       u wordt wettelijk de juridisch ouder van het kind;

-       er ontstaat tussen u en uw kind een juridische band (familierechtelijke betrekkingen);

-       het kind wordt wettelijk erfgenaam;

-       u bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.

Gezag

Het ouderlijk gezag, het recht en de plicht om het kind op te voeden en zijn of haar vermogen te beheren. Onder verzorging en opvoeding wordt mede verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor de lichamelijke en geestelijke veiligheid van het kind alsmede de verplichting van de ouder om de ontwikkelingen en band met de andere ouder te bevorderen. Zie ook ouderschap (art. 1:245 BW).

Eenhoofdig ouderlijk gezag: één van de ouders van het kind heeft het gezag over het kind.
Gezamenlijk ouderlijk gezag: twee ouders hebben het gezag over het kind.

Gezagsprocedure

In een gezagsprocedure kan één of beide ouders het eenhoofdig- danwel het gezamenlijk gezag over het kind verzoeken. Er bestaan verschillende gezagsprocedures die kunnen worden gestart door beide ouders of door één der ouders. 

Huwelijksgoederenregister

Dit is het register waar de huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zijn ingeschreven die bij het huwelijk of de geregistreerd partnerschap zijn gemaakt.

Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat of mediator indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/werkwijze/advocaat-nodig

Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen.

Minderjarige

Personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn danwel dit zijn geweest of met toepassing van art 1:253ha BW meerderjarig zijn verklaard (art 1:233 jo. 1:253ha BW).

Omgangsregeling

Afspraken over het contact tussen het kind en de ouder(s) waar het kind niet zijn of haar hoofdverblijf heeft.  
De afspraken kunnen gaan over bezoek, maar ook over telefonisch contact, contact per brief of per e-mail e.d. Vaak wordt een zorgregeling/omgangsregeling opgenomen in een ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan zijn afspraken waarbij ouders afspraken maken over de verdeling van het gezag, zorg- en opvoedingstaken, hoe zij elkaar infomeren en consulteren, verdeling van kosten t.b.v. opvoeding en verzorging van de kinderen.
Op aanvulling naar wens van de ouders kan het ouderschapsplan met andere onderwerpen worden uitgebreid.
 

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onafhankelijk onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen en verzoeken bij de rechtbank. De Raad werkt nauw samen met andere instanties.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is een instantie die ervoor zorgt dat mensen die onder een bepaalde inkomensgrens vallen een toevoeging c.q. tegemoetkoming krijgen in de advocaatkosten of mediation.
Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt niet bedoelt de rechtsbijstand voor particulieren.

Verzoekschrift

Schriftelijk stuk c.q. processtuk waarin een partij de rechter verzoekt (vraagt) uitspraak te doen in een geschil met een andere partij.

Verweerschrift

Schriftelijk stuk c.q. processtuk waarin een partij verdediging voert (reageert) tegen het verzoekschrift van een andere partij.

Viergesprek

Een gesprek waarbij u samen met uw advocaten aan tafel gaat zitten om gezamenlijk het geschil te bespreken en te streven naar een gezamenlijke (deel) oplossing.

Voogdij

Gezag dat wordt uitgeoefend over een minderjarig kind door een niet-ouder.

Voornaamswijziging

Het laten wijzigen van uw voornaam of die van uw kind middels een verzoekschrift. Het kan gaan om het wijzigen van de voornaam maar ook over het toevoegen of schrappen van voornamen. De rechter besluit of er voldoende reden is c.q. belangen aanwezig zijn voor een naamswijziging. Voor deze procedure dient u zich te laten bijstaan door een advocaat.

Zorgregeling

Afspraken over het contact tussen het kind en de ouder(s) waar het kind niet zijn of haar hoofdverblijf heeft.  
De afspraken kunnen gaan over bezoek, maar ook over telefonisch contact, contact per brief of per e-mail e.d. Vaak wordt een dergelijke regeling opgenomen in een ouderschapsplan.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn