U bent hier

Wie ben ik

Tonk Advocatuur & Mediation is een gespecialiseerd echtscheidingskantoor waarbij het beste resultaat voor u voorop staat. Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk is gespecialiseerd in echtscheidingszaken en overige personen- en familierechtzaken.

Uw echtscheidingsadvocaat: Marjolein Tonk

Na haar studie rechten heeft zij eerst bij diverse advocatenkantoren gewerkt voordat ze haar eigen personen- en familierechtkantoor in De Bilt, nabij Utrecht is gestart. Als advocaat en MfN-registermediator is Marjolein gespecialiseerd in (echt)scheidingen en alles wat daarbij komt kijken en daarom in staat om echtscheidingszaken voortvarend en waar mogelijk in overeenstemming af te ronden. 

Daarnaast is Marjolein gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht. 

Pedagogische achtergrond: speciale aandacht voor de kinderen

Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk besteedt in haar aanpak speciale aandacht aan de kinderen. Zij heeft een pedagogische achtergrond en weet de belangen van het kind bij een scheiding goed in te schatten. Met specifieke aandacht voor de positie van het kind, kan Marjolein Tonk samen met u tot en werkbare omgangsregeling of passend co-ouderschap komen.

Uniek snel-scheiden traject

Tonk Advocatuur & Mediation is voorstander van goed en snel scheiden. Deze vorm is veel goedkoper en bovendien draagt het positief bij aan de consequenties van scheiden. Er samen uitkomen biedt vele voordelen. Zij ontwikkelde voor partners het snel-scheiden traject.

Persoonlijke aanpak

Als u gaat scheiden, wilt u goed begeleid worden. Niet na 3 dagen worden teruggebeld, maar direct contact. U wilt helderheid en het gevoel hebben dat er alles aan wordt gedaan om het beste voor u te regelen. Dit is de persoonlijke aanpak.

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

mw. mr. M.I. Tonk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

1. Personen- en familierecht;
- bijzonder curator;
- echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen;
- mediation;
- ouderschap en erkenning.

2. Psychiatrisch patiëntenrecht.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Privacy Statement

Tonk advocatuur en mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Tonk advocatuur & mediation verwerkt.

Tonk advocatuur & mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doeleinden voor verwerking

Tonk advocatuur & mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

-        het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
-        innen van declaraties;
-        advisering, bemiddeling en verwijzing;
-        voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
-        marketing- en communicatie activiteiten;
-        werving en selectie (sollicitatie). 

Tonk advocatuur & mediation verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
-        naam;
-        adres;
-        woonplaats;
-        telefoonnummer;
-        e-mailadres;
-        IP-adres. 

Indien relevant voor de dienstverlening mogelijk ook:
-        geslacht;
-        burgerlijke staat;
-        geboortedatum en plaats;
-        burgerservicenummer;
-        bankrekeningnummer;
-        salaris en aanverwante gegevens;
-        kenteken;
-        financiële gegevens. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Tonk advocatuur & mediation, omdat ze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslagen voor verwerking

Tonk advocatuur & mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
wettelijke verplichting uitvoering van een overeenkomst verkregen toestemming van betrokkene(n) gerechtvaardigd belang bescherming van vitale belangen van betrokkene
vervulling van een algemeen belang.

Het delen van uw gegevens

Tonk advocatuur & mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Tonk advocatuur & mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Tonk advocatuur & mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Tonk advocatuur & mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Tonk advocatuur & mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 

Beveiliging

Tonk advocatuur & mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houden met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Tonk advocatuur & mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Tonk advocatuur & mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Tonk advocatuur & mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burgerservicenummer. Tonk advocatuur & mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Tonk advocatuur & mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Tonk advocatuur & mediation
Burgemeester de Withstraat 1A
3732 EH De Bilt
info@advocatuurmediation.nl

Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.
 

Cookies en hyperlinks

De website van Tonk advocatuur & mediation maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Tonk advocatuur & mediation daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Op de website van Tonk advocatuur & mediation wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Tonk advocatuur & mediation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.
 

Google Analytics

De website van Tonk advocatuur & mediation maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Tonk advocatuur & mediation te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Tonk advocatuur & mediation mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Waarneming

De waarneming treedt in werking op het moment dat de advocaat (on)gepland voor een langere periode afwezig of op vakantie is. De waarnemers voor het kantoor zijn mw. mr. C. Simmelink, waarnemer voor personen- en familierechtszaken alsmede WvGGZ-zaken, dhr. mr. A.W. Boer alsmede mw. mr. F.H.P. van Venetien waarnemers voor personen- en familierechtszaken. De advocaat of een van haar medewerkers zal hen, indien nodig, informeren over de stand van zaken en hen toegang geven tot de nodige dossiers, digitale bestanden en computer.

Contactgegevens mw. mr. C. Simmelink
Postbus 54, 3600 AB Maarssen
T: 030 – 30 787 32
E: carla@simmelink.nl 
W: www.simmelink.nl 

Contactgegevens dhr. mr. A.W. Boer of mw. mr. F.H.P. van Venetien 
Adres: Postbus 69 (3700 AB) Zeist
T: 0343 – 491 909 of 06 – 49 39 49 03
F: 0343 - 840001
E: boer@advocaatboer.nl / venetien@advocaatboer.nl
W: www.advocaatboer.nl

Klachtenopvang

Klachtenopvang

 “Tonk advocatuur & mediation hecht grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoek ik u uw bezwaren eerst voor te leggen aan mij. Het kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de kantoorklachtenregeling. U kunt de kantoorklachtenregeling hieronder vinden.

Ik zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen zes weken kunt u mijn schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien. Mocht ik onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zal ik u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van mij kunt verwachten.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.

Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden

Klachten dienen schriftelijk aan het kantoor kenbaar gemaakt te worden. Formeel gezien, is een klacht iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.  Eventuele klachten worden inhoudelijk met de advocaat besproken. 

Allereerst wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de advocaat, vervolgens of in eerste instantie kan tevens contact opgenomen worden met de klachtfunctionaris  mr. A.W. Boer.

Adres: Postbus 69 (3700 AB) Zeist
T: 0343 – 491 909 of 06 – 49 39 49 03
F: 0343 - 840001
E: boer@advocaatboer.nl
W: www.advocaatboer.nl

Bij een eventuele volgende stap, indien de klacht hiervoor in aanmerking komt, kan de geschillencommissie ingeschakeld worden.

Onderzoek door klachtenfunctionaris

De daarvoor verantwoordelijke (klachtenfunctionaris) onderzoekt de klacht en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die relevant wordt geacht. De initiële klachtbehandeling is gericht op het zoeken naar een oplossing voor de klacht die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Indien gewenst kan worden besloten de identiteit van de klagers (in eerste instantie) vertrouwelijk te houden.

De klachtenfunctionaris documenteert het onderzoek zodanig dat het dossier de te nemen beslissing kan dragen. Hij stelt de betrokken advocaat en de cliënt in de gelegenheid om een toelichting te geven. Op basis van de documenten en de toelichting trekt de verantwoordelijke een conclusie met betrekking tot de gegrondheid van de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stelt hij de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld met aanbevelingen. Bij afwijking van die termijn wordt daarvan met redenen omkleed mededeling gedaan aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

De klacht (het geschil) kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid. 
De Geschillencommissie Advocatuur is alleen bevoegd uitspraak te doen wanneer de cliënt en de advocaat schriftelijk hebben afgesproken om de commissie om een oordeel te vragen bij een geschil. De commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie. De commissie is ook bevoegd te oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). De advocaat kan zelf de commissie verzoeken om uitspraak te doen over onbetaalde declaraties. 

Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar.

Derdengelden

Voor mr. M.I. Tonk is het per januari 2019 niet meer mogelijk om derdengelden te kunnen ontvangen omdat zij niet langer beschikt over een stichting derdengelden.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn